JARNÉ BEHY ZDRAVIA 2018

do 21.6.2018 ako súčasť Týždňa pohybu (MOWE WEEK) 28.5.- 3.6.2018 – usmernenie a pokyny nájdete na www.aspv.sk / Slovensko v pohybe aj s prihláškou za Move agenta.

Jarné behy zdravia patria do celoročného cyklu propagačných a náborových podujatí SBS. Svojím programom a organizáciou nadväzujú na tradičné a osvedčené bežecké podujatia so snahou  čo najúčinnejšie využívať súčasné podmienky a možnosti hnutia športu pre všetkých. (Za tým účelom odporúčame v zmysle zákona o športe č. 440/2015 § 63 Samosprávny kraj a § 64 Obec požiadať ich o podporu)

Ich poslaním je propagovať beh, ako jednu z najprístupnejších pohybových aktivít a tak získavať a zapájať čo najviac populácie do pravidelného pohybu, ako súčasti zdravého životného štýlu.

Sú určené predovšetkým začiatočníkom preto by mal byť zvýraznený jeho zdravotný rozmer, ktorý je nielen najpopulárnejší, ale i najvýznamnejší a tak môže najviac motivovať k trvalému tréningu.

K tomu by malo byť prispôsobené i zameranie podujatia – výberom disciplín/y najviac do 3 km pre úplných začiatočníkov, nie ako preteky, ale skôr ukážka so sprievodným príhovorom o základoch behu pre zdravie. Navrhujeme organizátorom podľa ich možností pre účastníkov poskytnúť záverom podujatia aj ďalšie informácie o zdravotnom význame behu, buď formou krátkeho príhovoru (prednášky), propagačným materiálom (aj vlastným –kópiou z PC), ako i doporučenou odbornou literatúrou.

Organizačné zabezpečenie je závislé od podmienok a zamerania Organizátorov bežeckých podujatí, Bežeckých klubov a ďalších organizátorov z pomedzi škôl, obcí a pod. Podobne, ako u ostatných náborových podujatiach k najčastejším formám patrí pri tradičných behoch v tomto období zaradenie jednej, alebo viacerých aj odporúčaných nenáročných bežeckých disciplín resp. i ďalšieho programu z uvedeným obsahovým zameraním.

Náročnejšie, ale najskôr aj účinnejšie je zorganizovanie samostatného podujatia, ako Behu zdravia, ktoré prichádza do úvahy pri väčšom počte účastníkov začiatočníkov, alebo podujatia pre príslušnú školu, firmu, alebo obec, kde sa môže skôr vytvoriť aj trvalé sponzorstvo. V záujme ďalšieho skvalitnenia tohto podujatia nám môžete zaslať i jeho vyhodnotenie (resp. na poukázanie podpory v prípade získania alternatívnych finančných zdrojov)

SBS požiadal aj na toto podujatie o dotácie MŠVV a Š SR  z ktorých Vás plánoval podporiť propagačným materiálom i finančným príspevkom. Žiaľ náš projekt na tento rok opäť nebol schválený – ako na to poukazujeme v Aktualitách tohto portálu.

Slovenský bežecký spolok praje Vám i všetkým účastníkom  úspešnú organizácii, nadšenie a radosť z Behov zdravia 2018.

2018-05-16T15:59:44+00:00 máj 16th, 2018|0 Comments

Leave A Comment