Mesiac Behov Olympijského Dňa

S l o v e n s k ý  o l y m p i j s k ý  v ý b o r  a   S l o v e n s k ý  b e ž e c k ý  s p o l o k

vyhlasujú

jún 2018

za

M E S I A C   B E H O V   O L Y M P I J K É H O   D Ň A 

na podporu Mesiaca olympijského dňa

a vyzývajú

Bežecké kluby (BK) a Organizátorov bežeckých podujatí (OBP), ktorí od 1.- 30.júna 2018 organizujú bežecké podujatia, ale aj ostatné BK a OBP, ako i školy, obce a ďalších záujemcov, aby organizáciou bežeckého podujatia v tomto období oslávili Olympijský deň s príležitosti 70 výročia Olympijského dňa usporiadaného 23. júna 1948 a na počesť zrodu novovekého olympijského hnutia na návrh Piera de Coubertina 23. júna 1894.

Program svojho podujatia obohatia o propagáciu olympizmu cez tri piliere aktivít :1. Pohyb, 2.Vzdelávanie, 3. Poznávanie tým, že k tradičným disciplínam zaradia beh na 1500 m najmä pre začiatočníkov (I. pilier); súťažou fair play, názornou propagáciou, udržiavaním bežeckej trate (II. pilier), besedy so športovcami, metodické materiály-olympijské, bežecké (III. pilier). Poslaním podujatia je aj poznávanie olympijských hodnôt výnimočnosť, rešpekt a priateľstvo, ktoré sú vysvetlené v odporúčaných materiáloch.

Informácie o aktivitách Olympijského dňa, Behu olympijského dňa aj o iných projektoch SOV a rozvoja olympizmu nájdete na webovej stránke https://www.milujemsport.olympic.sk spolu s možnosťou registrácie a spätnej väzby cez https://www.milujemsport.olympic.sk /projekty/olympijsky-den-/o-projekte i s voľne stiahnuteľnými propagačnými materiálmi, publikáciami a metodickými príručkami, pričom najaktívnejšie môžu získať i poukážky na nákup športového materiálu.

Trvalému naplneniu poslania vyplývajúcemu z olympizmu prispejú organizátori zapojením čo najviac účastníkov do pravidelných bežeckých (aj iných) pohybových aktivít spoločne s presadzovaním olympijských hodnôt a princípov olympizmu v tréningoch, podujatiach a súťažiach bežeckých klubov a organizátorov bežeckých podujatí aj prostredníctvom informácií a prihlásením podujatia na sbs@zoznam.skwww.beh.sk. V prípade záujmu o individuálny tréning, tréningové plány, alebo bežecké kempy sa môžete prihlásiť cez www.runforfun.sk.

2018-05-30T13:25:52+00:00 máj 30th, 2018|0 Comments

Leave A Comment