DNI BEHU PRE VŠETKÝCH 2018

Termín : 21.9 -21.12.2018

Miesta a organizátori: V miestach kde sa bežecké kluby (BK), organizátori bežeckých podujatí (OBP) a organizátori regionálnych bežeckých podujatí (ORBP) prihlásia a zapoja do organizovania DBPV 2018.

Spoluorganizátori: Ostatné športové organizácie, školy, Obecné úrady, Mestské úrady a ďalší záujemcovia (ktorí v prípade možností organizujú podujatie aj samostatne).

Poslanie: Poslaním Dní behu pre všetkých je sprístupniť beh, všetkým záujemcom – od najmenších detí až po pokročilý vek – ako nenáročnú, prístupnú a zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu každého človeka.

Cieľom je získať čo najviac záujemcov pre pravidelné športovanie, ako nenahraditeľnej súčasti životného režimu.

1. Program:

Program podujatia je najlepšie prispôsobiť na miestne podmienky a možnosti a za pomoci sponzorov a spoluorganizátorov dotvoriť a tak aj účinnejšie propagovať činnosť obce, mesta, sponzorov, ako i samotného klubu. Podujatie je prístupné pre celú populáciu. Program ktorý tu uvádzame môžete rozšíriť o ďalšie či už vaše tradičné, alebo i nové formy. Môže trvať od 1 do 3 dní podľa možností organizátora a záujmu, najvhodnejšie cez víkendové dni.

1.1. Úvodná časť:

Oboznamuje účastníkov s programom a zároveň by mala motivovať k aktívnej účasti. Stručný príhovor s odkazom na prehľadné informácie (pokyny na výveskách a u označených organizátorov, alebo priamo v kancelárii podujatia) môžu dať úspešný vstup do podujatia.

1.2. Hlavná časť:

Organizátori môžu mať pripravené viaceré možnosti podľa podmienok, vyspelosti účastníkov a rozsahu podujatia. . Doporučujeme nasledovné disciplíny:

nenáročný bežecký pretek ,napr.: beh do 3 km, podľa možností aj so zapojením rodín, aj 2-3 generácií, v rôznych počtoch / podľa disciplín/ pracovných či iných kolektívov, alebo družstiev podľa bydliska a pod., beh s doplňujúcimi disciplínami beh dozadu, bokom, slalomový beh, beh s  2-4 prekážkami či predpísanými cvikmi a pod. Spolu s ukážkou správnej bežeckej techniky, prípadne aj s vysvetlením pretekárskej taktiky.

zábavné behy a bežecké hry, napr. :posledný z kola von, preteky dvojíc, štafety družstiev, rodín, a pod.

-Beh na 12 minút resp. 1,5 míle (2,4 km) – Cooperov test s vyhodnotením zdatnosti, (tabuľky na vyhodnotenie nájdete na internete)

-Charitatívne bežecké (aj symbolické) podujatie, zamerané na aktuálnu, aj miestnu humánnu pomoc.

1.3. Doplňujúca časť: Účasť je samozrejme výberová a dobrovoľná. Odporúčame napríklad:

Prednáška so športovou či bežeckou tematikou a diskusiou

-Výstavka odbornej športovej a bežeckej literatúry, bežeckých časopisov aj s možným predajom a objednávkou.

-Beseda so skúsenými bežcami o začiatkoch a skúsenostiach s tréningu ,behania ,režimu športovca spojená s výstavkou o činnosti bežeckých klubov, organizátorov bežeckých podujatí, predaj bežeckého výstroja a pod.

1.4. Záverečná časť:

Záver podujatia by mal vyvrcholiť v priateľskej atmosfére, aby sa tak dosiahol pozitívny dosah na každého účastníka a jeho vzťah k bežeckým aktivitám. V prvej časti by malo byť ocenených okrem víťazov a cien fair – play či tombole čo najviac účastníkov, v detských kategóriách všetkých účastníkov. V spoločenskom posedení s občerstvením s prípadným prizvaním sponzorov (aj potencionálne budúcich) by nemala chýbať dobrá nálada s predsavzatím pokračovať v pravidelnom športovaní.

-2-

V programe sú uvedené len niektoré možnosti, ktoré si v miestach svojho pôsobenia určite dokážete upraviť, alebo obohatiť o príťažlivejšie formy .

2. Organizačné zabezpečenie:

Zabezpečenie podujatia si môžeme rozdeliť do troch častí a to prípravnú časť, organizáciu vlastného podujatia a jeho vyhodnotenie. Na začiatku spracuje prípravný výbor návrh plánu resp. harmonogramu podujatia ktorý spolu s návrhom organizačného výboru  predloží na schválenie v klube resp. organizátorom podujatia. Navrhujeme nasledovný postup:

2.1. Organizačný výbor: Spolu s plánom zabezpečenia DBPV by mal byť vytvorený aj organizačný výbor (OV) zložený podľa veľkosti podujatia najmä z funkcií: predseda, podpredseda (zástupca spoluorganizátorov), vedúci jednotlivých súťaží a úsekov, propagačný úsek (hovorca), hospodár, atď.

2.2. Záväzná prihláška: Organizátori ju zašlú najmenej 5 dní pred podujatím na pripojenom tlačive na adresu: SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava .

2.3. Propagácia: Doporučujeme spoluprácu s regionálnymi masmédiami a využitie vlastnej propagácie aj s využitím loga SBS a loga Dni behu pre všetkých, ale predovšetkým s propagáciou Vašich sponzorov.

2.4. Ekonomické zabezpečenie: Náklady hradia organizátori, spoluorganizátori a sponzori. SBS nedostal na tento typ podujatí (propagačné a náborové) dotácie.

3. Vyhodnotenie:

Organizátori zašlú vyhodnotenie do 10.12.2018. S vyhodnotením nám zašlite aj propozície resp. program podujatia prípadne i fotodokumentáciu, výstrižky z regionálnej tlače a pod.

Uvedený program je len základnou orientáciou, podobne i organizačné zabezpečenie je len rámcové ,ktoré si podľa Vašich podmienok, možností a rozsahu podujatia prispôsobte. Najdôležitejšie bude vytvorenie príťažlivého prostredia pre čo najviac záujemcov, a ich zapojenie pokiaľ možno natrvalo pre pravidelný beh, čo je aj hlavným poslaním tohto podujatia.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov.

Slovenský bežecký spolok.

VYHODNOTENIE DNÍ BEHU PRE VŠETKÝCH 2018

Organizátor (názov, adresa):_______________________________________________________

PSČ: _________č. tel.: __________e-mail: ____________Kontaktná osoba:__________________

Č. účtu IBAN: _____________________________________Peňažný ústav: __________________

Názov podujatia.:_________________________________________________________________

Termín:____________Miesto:___________________________Okres:________________________

Stručné vyhodnotenie podujatia ( môžete uviesť aj na 2..str.):_____________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Počet súťaží: __________ disciplín: _______ organizátorov: _______ účastníkov: ______________

v kategóriách deti:_________ mládež: _________dospelí: ______ seniori: ______ spolu:______

Predpokladaný počet získaných záujemcov /resp. v %/ :_________________________________

Návrhy, doplnky, pripomienky na Dni behu pre všetkých 2019, resp. činnosť SBS :_________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

V prípade potreby použite druhú stranu resp. samostatný list

Zašlite do 15.11.2017 na : SBS, p. Moravčík, Junácka 6, 832 80 Bratislava, sbs @ zoznam .sk

V: ____________________dňa:_______________

_________________________

Spracoval (meno a priezvisko)___________________________ podpis prípadne pečiatka

LOGÁ PRE REKLAMU:

__________________________________________________________________________________

2018-09-05T09:13:55+00:00 september 5th, 2018|0 Comments

Leave A Comment