Všeobecné informácie 2017-11-09T11:50:35+00:00

VÝCHODISKÁ RIEŠENIA KRÍZY ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

Zverejňujeme do diskusie príspevok SBS: Pohybová aktivita verejnosti v kontexte zdravého životného štýlu. Vaše návrhy a pripomienky môžete zasielať na adresu SBS do 30.11.2017
NÁRODNÝ PROJEKT ŠPORTU PRE VŠETKÝCH V SR NA ROKY 2018 -2020. (Pohybová aktivita verejnosti v kontexte zdravého životného štýlu) (návrh)

1. ÚVOD A ZDOVODNENIE:

Pohybová aktivita verejnosti má v modernom spôsobe života nezastupiteľné miesto a viacfunkčný význam. Plošným rozsahom a v spojitosti so zdravým životným štýlom je schopná -vo vhodných podmienkach – osloviť každého záujemcu, a byť nenahraditeľným prínosom pre celú spoločnosť.

Aktuálne je považovaná za zásadnú oblasť v integrite a inklúzii športu, ako i intervencii vlád, ako to uvádza aj Kazanský akčný plán (medzinárodná porada k telesnej výchove, športu a pohybovej aktivite, júl 2017, Kazaň, MINEPS VI) a Berlínska deklarácia (MINEPS V, 2013 Berlín) a ďalšie dokumenty (bod 2.2). Ich dodržiavanie patrí k štandartu vyspelých krajín smerujúcich do jadra EÚ.

Vo  výkonnostnom a vrcholovom športom dominancia výkonnosti zvyšuje  náročnosť na ich zabezpečenie a osvojenie čo znižuje ich plošný dosah. Napriek ich nespornému spoločenskému prínosu dokáže len pohybová aktivita verejnosti plne využiť potenciál športu a celú škálu jeho funkcií: a/ biologické (zdravie, zdatnosť) b/edukačné (výchova, vzdelanie), c/sociálne(socializácia, integrácia), d/ spirituálne (duchovnosť, zážitok), e/ kultúrne (pravidlá, estetika), f/ ekonomické (zamestnanosť, pracovná výkonnosť).

Pohybová aktivita má prednosti aj v minimálnych nárokoch na priestor, výstroj a ďalšie podmienky, ako i technické zručnosti. Avšak v záujme dosiahnutia potrebnej účinnosti vyžaduje najmä pravidelnosť, dostatočný objem, intenzitu, odborné vedenie a nevyhnutné zabezpečenie, ako súčasťou systému športu pre všetkých. Na rozdiel od pretrvávajúcich pohybových provizórií – ktoré sú takmer neúčinné, ba aj škodlivé – je plnohodnotnou súčasťou zdravého životného štýlu a rozhodujúcou determinantou spokojného života.

Nedostatočné zapojenie obyvateľov Slovenska do potrebnej pohybovej aktivity (mládež do 18 rokov 1 hodinu denne, dospelí 30 minút denne v strednej intenzite), podľa ostatného Eurobarometra (objektívny ukazovateľ) len 6% obyvateľov je viac, ako alarmujúca výpovedná hodnota, ktorá by mala podnecovať k adekvátnej aktivite všetky kontaktné zložky a to nielen realizačné, ale i subsidiárne.

Po predchádzajúcej stagnácii vzťahu štátu a samosprávy k pohybovej aktivite verejnosti vytvára nový zákon o športe spolu s programovým vyhlásením vlády 2016-2020 priestor pre postupný progres. Najmä v národných projektoch športu pre všetkých – zvýšením postavenia i verejného záujmu podporou zdravého spôsobu života obyvateľstva, ako i  samosprávnych krajoch a obciach – v  spoločnom postupe samosprávy, a športových organizácií koordináciou a podporou športu pre všetkých v regiónoch a kluboch.

Preto je povinnosťou športovej obce spolu so  štátnou správou, samosprávou i kontaknými zložkami v športe pre všetkých vytvárať všestranné podmienky a podporovať pravidelnú činnosť. Táto zodpovednosť nielen pred športovou, ale i pred celou verejnosťou, zároveň vyžaduje aj od médií pravidelnú informovanosť a od akademickej obce odborné stanoviská v dostupných prostriedkoch. Verejnosť tak musí pocítiť zodpovednosť štátu a samosprávy nielen za šport pre niektorých, ale aj za šport pre všetkých.

2.VÝCHODISKÁ A ZÁMERY:

2.1. Hlavné východiská. Hlavnú líniu rozvoju športu do ďalšieho obdobia určuje Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 a vymedzuje Zákon o podpore športu č. 440/2015 Z. z. Športu pre všetkých sa tak otvára významné spoločenské postavenie prejavujúce sa v priamom prístupe vlády a zvýšenej podpore. Spolu so zapojením samosprávy v krajoch a obciach a potrebnou podporou spolkovej sféry športu pre všetkých môžu priniesť výrazný progresívny  rozvoj pohybovej aktivity verejnosti.

2.2. Ďalšie východiská a zámery. Zásadné smerovanie pohybovej aktivity verejnosti určujú aj svetové a európske dokumenty o športe najmä Európska charta športu, Kódex športovej etiky, Olympíjska charta, Biela kniha športu atď.

Z ďalších dokumentov sú to najmä: Usmernenie EÚ o pohybovej aktivite, Berlínska deklarácia (MINEPS V) spolu s aktuálnym Kazanským akčným plánom – (MINEPS VI, 13.-15 júla 2017), Podpora zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch, Stratégia fyzickej aktivity pre WHO v európskom regióne 2016-2025, Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity 2017-2025 (z pohľadu zdravotníctva). Tieto dokumenty je potrebné pre viaceré odchýlky a rozpory z praxou neustále aktualizovať.

3. ZÁKLADNÉ ZÁMERY:

3.1. Cieľ a poslanie: Vytvoriť reálnu možnosť každému obyvateľovi SR – ktorý prejaví záujem – zapojiť sa do pravidelnej pohybovej aktivity  organizovanej alebo neorganizovanej (usmerňovanej) a to v mieste bydliska, školy a pracoviska, čím výrazne prispieť k zvyšovaniu či udržaniu jeho zdravia, podpory výchovy a vzdelávania,  sociálneho začlenenia, kultúrneho rozvoja a ekonomickej prosperity a tým zvyšovaniu kvality života a zachovaniu ľudskej dôstojnosti každého človeka.

3.2. Cieľová skupina: Všetky vekové kategórie a sociálne skupiny bez ohľadu na členstvo k niektorej organizácii, sociálne zaradenie, pohlavie, vek, rasu, národnosť,  zdravotný stav (až na okrajové stavy) so zdôraznením starostlivosti o zdravotne znevýhodnených a sociálne nezačlenených obyvateľov. Šport sa tak dá považovať za základné ľudské právo každého človeka.

4. PROGRAM:

4.1. Úvod do programu

Pohybová aktivita verejnosti je tu poňatá, ako synonymum športu pre všetkých. Východiskom k nej sú najmä základné lokomócie s predpokladom ich prirodzeného  rozvíjania v prístupných a nenáročných formách na ktoré má každý predpoklady a všade sú podmienky. Súčasťou programu pohybovej aktivity je i programová gramotnosť najmä v súvislosti s poznávaním a zapájaním sa do zdravého životného štýlu.

4.2. Pohybové vlastnosti ich aktivity a organizátori. Pohybové aktivity sa postupne rozvíjali zo základných pohybových vlastností pričom sa utvárali aj ich organizátori, tradície a program. Stručný prehľad ich  prepojenia zároveň poukazuje aj na možnosti ich rozvoja :

Chôdza: pešia turistika – Klub slovenských turistov, chodecké akcie – Asociácia športu pre všetkých SR, severská chôdza – Slovenská asociácia nordic wallking (chôdza z paličkami)

Beh: bežecké súťaže a podujatia, ďalšie bežecké aktivity a hry – Slovenský bežecký spolok

Skoky, behy, vrhy, hody, šplh, plávanie: testovanie, a súťaže – Slovenský zväz viacbojov všestrannosti, Slovenská rope skippingová asociácia (skákanie cez švihadlo)

Cvičenia a pohybové hry: Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, Slovenský aerobik klub

Turistika: pešia, vodná, lyžiarska, vysokohorská, cykloturistika, mototuristika, jazdecká turistika – Klub slovenských turistov

Tanec: (základy tancov a tanečných vystúpení) – Slovenský tanečný zväz,

Pohybová aktivita v medzinárodných náborových podujatiach: AŠPV SR a ďalšie organizácie

4.3. Členenie programu:

Podľa cieľu, cieľovej skupiny, programu, organizátora a spôsobu organizačného zabezpečenia sa  pohybová aktivita rozlišujú do troch základných skupín:

a) organizované pohybové aktivity

b) neorganizované (usmerňované) pohybové aktivity

c) komerčné pohybové aktivity (platené služby)

a) Organizované pohybové aktivity. Sú to najúčinnejšie formy pohybovej aktivity s potrebnou pravidelnosťou, intenzitou, a obsahom. Uskutočňujú sa v stabilných útvaroch najmä kluboch športu pre všetkých, krúžkoch na školách, olympijských kluboch a pod. Majú resp. vyžadujú aj odborné vedenie. Je to organizovaný šport pre všetkých, ktorý má predpoklady predovšetkým v  organizáciách športu pre všetkých kde je šport pre všetkých hlavným programom Asociácii športu pre všetkých SR a jej subjektov a ďalších organizácií s nasledovným tradičným programom, ktorý predpokladá neustálu modernizáciu:

a.1. Organizácie športu pre všetkých Asociácia športu pre všetkých SR. ako strešná a servisná organizácia ako i koordinátor svojich subjektov. Okrem toho má aj samostatný program obsahujúci medzinárodné a celoslovenské propagačné a náborové podujatia nielen pre členov športu pre všetkých, ale svojím obsahom otvorené pre celú verejnosť.

Klub slovenských turistov. Jeho program pozostáva z pešej, vodnej, lyžiarskej, vysokohorskej, jazdeckej, turistiky, cykloturistiky a mototuristiky, značenia a prevádzky turistických trás, ochrany prírody a ďalšieho programu aj rôznych súťaží a podujatí v prírode sústredený do základných a regionálnych článkov i celoslovenských podujatí. Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu. V jeho programe prevažujú rôzne druhy cvičení a pohybových hier či už v kluboch Rodičov a detí, žien, ale i mužov všetkých vekových kategórií. Obľúbené sú i pódiové vystúpenia, súťaže zmiešaných družstiev vo volejbale a ďalšie aktivity. Slovenský bežecký spolok. Vo svojich kluboch pripravuje celoročne bežcov džogingu s rôznymi druhmi behov, ako i kondičných bežcov na preteky v cestnom behu, horskom krose, polmaratóne, maratóne atď. Kluby sú aj organizačné výbory bežeckých podujatí, ktorých je cez 500 a ich počet sa neustále zvyšuje. Slovenský zväz viacbojov všestrannosti. Tvoria ho prevažne atletické disciplíny: behy, skoky, hody, vrhy, ako i plávanie a šplh v ktorých sa členovia celoročne pripravujú na Majstrovstvá SR v letnom, ako i M- SR v zimnom viacboji všestrannosti. Pre verejnosť je určené testovanie v disciplínach viacboja. Slovenský tanečný zväz. Vo svojich kluboch prístupných najmä pre mládež i celú verejnosť organizuje celoročné tréningy v ktorých sa pripravuje na vystúpenia na verejnosti a súťaže v mládežníckych formách. Federácia kempingu a karavaningu SR. Zastupuje svoje kluby vo svetovej federácie kempingu a karavaningu a zabezpečuje im účasť na svetových zrazoch a zahraničných podujatiach. Slovenský aerobik klub. Je novou organizáciou, ktorá prichádza z ponukou rekreačného aerobiku, detských aerobik maratónov, tance pre mládež a dospelých, najmä pre ženy, workshopy rekreačného aerobiku a power jogy  pre všetky vekové kategórie, rôzne formy tanečných choreografií a pod. Slovenská rope skippingová asociácia (cvičenia so švihadlami rôzne formy, na čas a pod.). Slovenská asociácia nordic walking (severská chôdza s paličkami s rôznymi súťažami )

a.2. Organizácie športu pre všetkých so špecifickým členstvom (šport pre všetkých je ich hlavná činnosť). Majú špecifické členstvo(s dlhoročnou tradíciou) otvorené všetkým a program okrem tradičného i moderný, obsahujúci aj športové hry a turistiku. Usilujú sa o príťažlivý program a jeho otvorenosť, i tak zostávajú častokrát príliš osamotené najmä z dôvodu poddimenzovania ich zabezpečenia. Slovenský Orol: Najznámejšie aktivity Projekt ozdravenia populácie, filozofia orolskej alternatívy športu. Sokol na Slovensku: Zdatné deti (atletické disciplíny: behy, skoky hod kriketovou loptičkou, šplh), Skoky z malej trampolíny, Sokolský gymnastický štvorboj, Pódiové skladby atď.

a.3. Organizácie športu pre všetkých na školách. (šport pre všetkých je súčasťou ich činnosti). Organizujú okrem výkonnostných resp. i vrcholových foriem športu (SAUŠ) predovšetkým postupové súťaže výkonnostného charakteru. Zo športu pre všetkých sú najvýznamnejšie tieto formy činnosti:

Slovenská asociácia univerzitného športu: Masové športové súťaže, regionálne súťaže, VŠ liga. Slovenská asociácia športu na školách: Dni športu na školách, postupové školské súťaže. Kalokagatia o. z: Olympiády detí a mládeže -Kalokagatia, zimná, letná, Gaudeamus igitur (stredoškolská)

a.4. Ostatné športové organizácie (šport pre všetkých je súčasťou ich činnosti). Slovenský olympijsky výbor: Šport pre všetkých patrí v Olympijskej charte k základným princípom . Organizuje prevažne náborové a propagačné podujatia najmä cez svoje regionálne články a kluby. K najznámejším aktivitám patria Olympijsky odznak všestrannosti, Vykročte za zdravím(rôzne pohybové cvičenia) a ďalšie olympijské súťaže, organizované najmä olympijskými klubmi. Národné športové zväzy: Výraznejší vstup športových zväzoch s predpokladmi športu pre všetkých vyžaduje vytvorenie klubov (oddielov) športu pre všetkých vo svojom športovom odvetví, čo by bol základ systematickej pohybovej aktivity verejnosti v príslušnom športovom odvetví spolu s organizovaním náborových podujatí a súťaží.

a.5. Kresťanská športová únia (KŠU), Slovenský skauting (SSk), Slovenský junák (SJ). Sú prevažne len pre svojich členov a aj preto nepožadujú dotácie od štátu. Skúsenosti z hnutia potvrdzujú potrebu pravidelných stretnutí (aspoň raz ročne) s ostatnými organizáciami športu pre všetkých za účelom koordinácie činnosti, výmene informácií a vzájomnej pomoci prekrývajúcich resp. i iných aktivitách.

b) Neorganizované (usmerňované) pohybové aktivity. Ich činnosť je v značnej miere usmerňovaná najmä elektronický, čiastočne tlačenými metodikami a osobným servisom (trénermi a sekretariátmi). Neodborne vykonávaná má nedostatočné i škodlivé účinky. 1.individuálne (jednotlivci najmä v byte, prírode, fitnes) 2. kolektívne: (rodiny, neformálne kolektívy, skupiny rovnakého zamerania a pod). Úlohou organizácii športu pre všetkých v neorganizovanom športe pre všetkých je usmerňovať aktivity tých, ktorí prejavia záujem prostredníctvom ich zapájania do otvorených podujatí a kampaní, ako i poskytovaním základnej metodiky najmä cez dostupné komunikačné prostriedky.

c) Komerčné pohybové aktivity. Patria sem adrenalínové, pôžitkárske, kozmetické športy, súkromný fitnes šport a pod. Z pohľadu organizovaného športu ide predovšetkým o doriešenie zabezpečenia, pomoci, a kontroly vedenia športového procesu kvalifikovanými odborníkmi (licencie).

4.4. Vlastný program:

Je uvedený v základnej osnove u jednotlivých organizátorov v predchádzajúcej časti.

4.5. Intenzita zaťaženia a frekvencia (podľa WHO). Deti a mládež (do 18 rokov): minimálne denne 60 minút strednej intenzity. Dospelí: minimálne denne 30 minút strednej intenzity ( 4-5 x týždenne seniori)

Intenzita:

a) nízka: spáli do 3,5 kcal/min., napr.: mierna ľahká chôdza

b) stredná: spáli 3,5 až 7 kcal/min. , napr.: chôdza strednou až vysokou rýchlosťou

c) vysoká: spáli nad 7 kcal/min. , napr.: chôdza do kopca, alebo beh 8 km a viac.

Pulzová frekvencia (PF). Maximálna pulzová frekvencia sa odhadne vzorcom:

220 – vek. Pracovná pulzová frekvencia sa odporúča 200 -vek a u starších nad 50 rokov 170 -vek.

U mladých a zdravých jedincoch sa môžeme orientovať nasledovne: malá intenzita: pod 120/min, stredná: do 150/min, submaximálna: do 170/min., maximálna: nad 170/min.

4.5.1. Dlhodobé aktivity.

Tvoria hlavnú súčasť pohybovej aktivity obyvateľstva. Najvhodnejšie sú na to tradičné útvary najmä kluby športu pre všetkých, olympijské kluby resp. krúžky na školách, V záujme ústretovosti voči obyvateľstvu je najúčinnejšie aj pre organizátorov ponúkať svoje programy do ucelených blokov tam kde sa ľudia nachádzajú nielen vo svojom voľnom čase, ale i v škole a na pracovisku. Preto navrhujeme program, ktorý umožňuje výber najvhodnejšej formy samostatne, alebo v kombinácii s ostatnými s racionálnym využitím voľného času, ako samostatný národný program pohybovej aktivity obyvateľstva VŠETCI V POHYBE. (jeho náčrt je uvedený na str.7. )

4.5.2 Jednorazove aktivity.

Sú to väčšinou súťaže a podujatia najmä ak sú organizované, ako náborové a propagačné. Naopak keď sú dlhodobé, postupové, alebo ako Majstrovstvá sú ako súčasť tréningu, alebo prostriedkom jeho, motivácie, vyvrcholenia prípadne kontroly. Pre možnosť plánovania tréningu, alebo pravidelnej účasti. Jednotlivé subjekty vydávali resp. plánujú vydávať Kalendáre svojich podujatí a súťaží, ktoré sú efektívne len koordináciou, nakoľko ich organizátori –dobrovoľníci, ale i účastníci sú častokrát tí istí. (Kalendár hlavných podujatí na rok 2018 je uvedený na str.8)

5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:

Šport pre všetkých vyžaduje starostlivosť na všetkých úrovniach štátnej správy, samosprávnych orgánov obcí miest a regiónov, ako i občianskych združení. Hlavná zásada by mala byť vyjadrená v inštitucionálno-organizačnom zabezpečení tým, že štátna správa a samospráva zabezpečujú podmienky (princíp subsidiarity) a občianske športové združenia realizáciu programu športu pre všetkých. K dosiahnutiu tohto zámeru je v súčasnosti potrebné vytvoriť  pracoviská (ústredné a regionálne) pri ktorých sa  zvolia a ustanovia orgány (zdola nahor), ako transformácia ŠPV v súvislosti s implementáciou nového zákon o športe a realizáciou programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020. V tejto štruktúre je uvedený stav, ktorý by sa mal dosiahnuť po 1-2 prechodných rokoch.

5.1. Prechodná štruktúra (rok 2018 resp. i 2019). Súčasný krízový stav športu pre všetkých nevyhnutne vyžaduje hľadať tie najprístupnejšie formy aktivizácie a tvorby štruktúr. Šport pre všetkých bol vždy postavený okrem tradičných štruktúr z veľkej časti i na športovom hnutí z voľným usporiadaním. Tento spôsob navrhujeme využiť i v súčasnosti s prihliadnutím na nový zákon s možnosťou uplatnenia zmlúv o združení podľa § 15 Športový klub ods. (2) s prepojenosťou na ústredný článok (postupne i regionálny) riešený aj podľa § 47 Zmluva o amatérskom vykonávaní športu. Tento krízový postup by mali uplatniť okrem novo vzniknutých organizácií prechodne resp. zmiešane i tradičné organizácie.

5.1. Ústredný stupeň:

5.1.1. Rada športu pre všetkých Rada je voľné združenie autonómnych subjektov, kde sa závery schvaľujú konsenzuálne. Je zložená zo zástupcov subjektov športu pre všetkých, pričom každý je zastúpený jedným členom. Mala by mať prepojenosť na Radu ministra pre šport SR (zastúpením). Činnosť sa odvíja podľa schváleného štatútu.

5.1.2. Výkonný výbor a komisie (odborné): Zriaďuje si v prípade potreby Rada ŠPV

5.1.3. Koordinačné centrum športu pre všetkých – Centrálne pracovisko vytvorené funkčnou prepojenosťou sekretariátov ústredných článkov ŠPV.

5.2. Regionálny stupeň: Regionálne články sú pre šport pre všetkých nevyhnutnosťou. Najmä pre jeho masovosť, regionálne tradície a ďalšie špecifické podmienky a vlastností viacerých aktivít. Zanikli po rôznych reorganizáciách a oslabovaniach oblastných a krajských článkoch administratívnym rozhodnutím. Ich obnovovanie by mohlo byť postavené na existujúcich regionálnych aktivitách a organizáciách, ako sú regionálne články KST, olympijské kluby, regionálne bežecké ligy, regionálne súťaže viacbojov všestrannosti, ďalšie organizácie AŠPV SR a ATJK SR prípadne súťažne komisie nižších športových súťaží.

5.2.1. Regionálne konferencie športu pre všetkých. Najvyšší orgán regionálneho článku vytvorený na podnet a so zastúpením príslušných subjektov.

5.2.2. Regionálne rady športu pre všetkých. Výkonné orgány koordinujúce a riadiace šport pre všetkých. V krajoch sú partnermi VÚC pri spracovaní koncepcie športu, ako i jej realizácii. Komisie (tradičných ŠPV, komisie nových pohybových aktivít, resp. prierezové komisie)

5.2.3. Regionálne stredisko športu pre všetkých. V zmysle § 63 bod d. zákona 440/2015 Navrhujeme vytvoriť postupne 10-20 pracovísk s 20-30 (á 1-2) pracovníkmi v miestach (prevažne pôvodných oblastí resp. krajov). Regionálne stredisko zabezpečuje organizačne, administratívne, materiálne a finančne činnosť zväzov, orgánov a komisií a vytváraním podmienok spolu s ostatnými článkami športovej obce.

5.3. Základný stupeň: Predstavuje združenie klubov pod TJ športu pre všetkých resp. centrálnym klubom, kde majú ostatné kluby zastúpenie (vo Výkonom výbore) ako koordinačný orgán ŠPV v obci resp. meste spolupracujúci so samosprávou pri tvorbe a realizácii koncepcie.

5.3.1. Konferencia TJ. Najvyšší orgán, schádza sa každoročne za účasti delegátov zo všetkých klubov.

5.3.2. Výkonné výbory TJ resp. centrálnych klubov.

5.3.3. Strediská športu pre všetkých klubov (v zmysle § 64 bod d. zákona 440/2015) združujúce viaceré odvetvia činnosti resp. subjekty ŠPV, ako TJ s klubmi turistiky, RTVŠ, SZVV, SBS, STZ atď. ), ktoré zabezpečujú pravidelný tréningový proces jednotlivých družstiev pre stálych členov, ako i poradenskú činnosť v danom odvetví pre záujemcov v niektorých prípadoch i za poskytnutie poplatku (podľa poskytnutia dotácii pričom noví záujemcovia môžu kedykoľvek po alikvotnom zaplatení členského príspevku byť prijatý za člena), pri neposkytnutí dotácií (poplatku na činnosť), podľa možností aj s profesionálnym, alebo poloprofesionálnym personálnym zabezpečením.

6. KONKRETIZÁCIA VÝCHODÍSK NA ROK 2018 6.1. V centre (celoplošne): Programové vyhlásenie vlády dáva šport pre všetkých do postavenia významnej spoločenskej činnosti, predovšetkým zabezpečením systémovej, dlhodobej a transparentnej podpory. Za tým účelom bude vláda podporovať národné projekty telesnej kultúry a zdravého životného štýlu. (z Programu vlády 2016 -2020).

Vláda Slovenskej republiky má podľa nového zákona o športe rozhodovať o osobitne podporovaných športoch v rámci športu pre všetkých spôsobom a rozsahom ich podpory v národnom projekte. (Zákon o športe č.440/2015 Z. z. Vstupným príspevkom k tomu je i tento úvodný národný projekt.

6.2. V regiónoch:

Nový zákon o športe v § 63 Samosprávny kraj im umožňuje spolu s národnými organizáciami (zväzmi) športu zriaďovať regionálne strediská na vykonávanie športu pre všetkých (RS-ŠPV) so zameraním na mládež,, ktoré:

 • spolupracujú so samosprávnymi krajmi pri vypracúvaní koncepcií v oblasti športu pre všetkých
 • podporujú výstavbu a prevádzku športovej infraštruktúry v spolupráci s národnými organizáciami športu pre všetkých a obcami
 • zabezpečujú využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom, vo vlastníctve, alebo správe najviac za náklady s tým spojené
 • spolupracujú a podporujú organizovanie súťaží a podieľajú sa na vytváraní podmienok športu pre všetkých, zdravotne znevýhodnených a sociálne nezaradených

6.3. V obciach:

Podľa nového zákona o športe (§ 64) zriaďujú obce s národnými športovými organizáciami (zväzmi) a klubmi strediská športu pre všetkých so zameraním na mládež (S-ŠPV) ktoré:

 • v spolupráci s obcami vypracovávajú koncepciu v oblasti športu pre všetkých
 •  podporujú v spolupráci s národnými a regionálnymi organizáciami športu pre všetkých  prevádzku

športovej infraštruktúry, využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je obec zriaďovateľom, sú vo vlastníctve, alebo správe; vytváraní podmienok a podpore organizovania súťaží a podujatí športu pre všetkých, zdravotne znevýhodnených a sociálne nezaradených.

7. Podklady k príprave návrhu opatrení:

 • osloviť uvedené organizácie športu pre všetkých (aj ktorých šport pre všetkých je súčasťou) a zástupcov športovej vedy a oboznámiť ich s týmto materiálom, ako vstupným podkladom prístupným aj zásadným zmenám a úpravám.
 • požiadať MŠVV a Š SR o pomoc a spoluprácu a SOV o koordináciu, zastrešenie a spoluprácu
 • reštartovať resp. vytvoriť s akceptujúcimi organizáciami Radu športu pre všetkých SR s požiadavkou zaradenia jej zástupcov do Rady ministra pre šport ktorí by doriešili aj zastúpenie v komisii na vyhodnocovanie žiadostí o dotácie.
 • požiadať z poverenia Rady ŠPV SR MŠVV a Š SR o vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii v oblasti športu v roku 2018 s Účelom: Národný projekt športu pre všetkých na podporu Pohybovej aktivity verejnosti organizovaným športom pre všetkých.
 • prerokovať so ZMOS – Sekciou pre školstvo, mládež a šport možnosti spoločného postupu s Radou športu pre všetkých SR v aktivizácií VÚC, miest a obcí v zmysle § 63 a 64 zákona č. 440/2015 pri vytváraní stredísk športu pre všetkých a zabezpečení ich činnosti.
 • dopracovať spolu s MŠVV a Š SR, SOV a zástupcami akademického prostredia skúsenosti s tohto projektu, ako Národný projekt: Koncepciu športu pre všetkých v SR, a Program športu pre všetkých – Všetci v pohybe na roky 2020 – 2025  ktorý zvýrazní spoločenské postavenie športu pre všetkých na zvýšenie kvality života každého obyvateľa, zabezpečené systémovou, dlhodobou a transparentnou podporou s predložením prostredníctvom MŠVV a Š SR v roku 2019 do vlády SR.

8. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE: Organizovaný šport pre všetkých, ako súčasť politiky štátu-podľa programu vlády a platnej legislatívy- vyžaduje adekvátne finančné zabezpečenie. Tento zámer jednoznačne podporujú jeho prínosy pre spoločnosť aj každého jednotlivca od zdravia, morálky, vzdelanosti, kultúrnosti, spoločenského začlenenia, pracovnej výkonnosti atď. Na druhej strane ich zanedbanie zvyšuje neustály nárast výdavkov štátu. Napriek svojmu osobnému prínosu pre každého a  vysokú efektívnosť pre spoločnosť stal sa pri súčasnej pohybovej gramotnosti neatraktívny aj pre sponzorov. Jeho odsúvanie len do súkromnej sféry je vážny omyl, nielen pre finančnú politiku štátu, ale už i výkonnostný a vrcholový šport. pri ďalšom navýšení zapojenia obyvateľstva do trvalej pohybovej aktivity, by sa dosiahlo i zvýšenie zamestnanosti najmä z radov v súčasnosti nevyužitých pracovníkov zo sociálnej oblasti (doškolením) a to pri ich umiestnení v obciach aj v stovkách pracovných miest. Prostriedky od štátu a samosprávy, by doplňovali prostriedky od sponzorov, eurofondov, svetových organizácií športu pre všetkých a ďalších zdrojov.

8.1. Návrh rozpočtu na rok 2018:

8.2. Predpokladaný predbežný prepočet: Podľa prepočtu, (pomocou CJ) návrh predpokladá v prvých rozvojových rokoch zapojenie približne 800-900 základných článkov: TJ a klubov obcí, miest, škôl, krúžkov, olympijských klubov a pod. po 10 členov (priemerne) čo je 8000 – 9000 členská základňa, každý člen 100 CJ ročne spolu 800 000-900 000 CJ. Rozdelenie navrhujeme približne v rovnakej sume pre každý subjekt pretože problémy a potreby v týchto prechodných rokoch sú približne rovnaké až na AŠPV SR (koordinácia, medzinárodné podujatia) KST (cca 80 tisíc na značenie), ako i SOV, SAŠŠ a SAUŠ, ktoré tu majú rozpočtový len šport pre všetkých(ktorí môžu mať aj vo svojich rozpočtoch) .

1. Prijímatelia dotácií 15 (AŠPV SR, KST, SZ RTVŠ, SBS, SZVV, STZ, FCC SR, SRSA, SANW, KSA, SO, SnS a SOV SAŠŠ, SAUŠ (len na aktivity športu pre všetkých), ktoré spĺňajú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 nového zákona o športe .

2. Ústredné články(činnosť orgánov, sekretariátov, servis a metodika, dotácie ZČ) 15 x 20,0 = 300,0 3. Celoštátne súťaže a podujatia, školenia, metodika, osveta, propagácia, MTZ atď. 15 x 25,0 = 375,0 4. Regionálne články 10 (činnosť orgánov, sekretariátov, metodická pomoc, servis) 10 x 20,0 = 200,0 5. Regionálne aktivity z prostriedkov VÚC

Spolu: bez regionálnych článkov 675,0 eur s regionálnymi článkami 875,0, eur

9. PRÍLOHY: VŠETCI V POHYBE ( národný program pohybovej aktivity obyvateľstva) Národný program pohybovej aktivity obyvateľstva predstavuje samostatný národný projekt, ktorý by mala z dôvodu nevyhnutnosti medzirezortného zabezpečenia schváliť vláda SR. Program je určený pre tých, ktorí nie sú a väčšinou ani neboli zapojení do pravidelnej pohybovej aktivity. Buď na školách do školských športových klubov, alebo i športových krúžkov, ako i v miestach bydliska, pracoviska v kluboch športových zväzov, kde sa vyžaduje určitý stupeň výkonnosti. Práve pre nich je v týchto miestach určený jednoduchý nenáročný program pohybovej aktivity v krúžkoch a kluboch pohybovej aktivity na školách a kluboch pohybovej aktivity, kluboch športu pre všetkých v obciach mestách a pracoviskách. Postupná realizácia predpokladá postup po etapách: od roku 2018 (prípravná časť a nultý ročník 1-3 programu), 2019 (dokončenie prípravnej časti, prvé ročníky 1-3 programu a nulté ročníky 4-6 programu) rozdelený do častí:

1.) ŠKOLY V POHYBE: Garanti: SAŠŠ, SAUŠ (základné a stredné školy, materské školy, vysoké školy). Program je určený tým ktorí potrebný pohyb ( 1 hod. denne) nemajú v športových kluboch, športových krúžkoch ani iných organizáciách. V dňoch keď nemajú povinnú hodinu TVŠ môže byť rozdelený do 2-4 častí napr. 10 minút pred vyučovaním, 10 min. cez veľkú prestávku, 10 min. cez obedňajšiu prestávku a 30 min. po vyučovaní resp. celú hodinu po vyučovaní. Vedie ho kvalifikovaný, inštruktor, tréner alebo triedny učiteľ (za odmenu podľa schválených smerníc). Počas víkendu je nahradený účasťou na podujatí, súťaží prípadne aktivitou v rodine (turistika a pod.).

2.) OBCE A MESTÁ V POHYBE: Garanti: AŠPV SR a jej zväzy, ako i Slovenský orol, Sokol na Slovensku ďalšie organizácie. Program je sústredený do stredísk a klubov športu pre všetkých v obciach a mestách. Je hlavnou súčasťou pre členov klubov, ktorým to časove vyhovuje alebo i doplňujúcou pre tých, ktorí sú zapojení v školách resp. na pracovisku. Vedie ho tréner, alebo inštruktor v príslušnej aktivite napr. bežecký, viacbojársky, cvičebný, všeobecný tréning v klube resp. stredisku športu pre všetkých vybavenom potrebnými aj outdoor fitness pomôckami, zariadeniami a strojmi.

3.) PRACOVISKÁ V POHYBE: Garanti: AŠPV SR a jej zväzy. Sú to pohybové chvíľky v pracovnej dobe (prestávkach) samostatné, prípadne kolektívne napr. rozdelené do 2-3 častí (po 10-15 min.) podľa metodiky pre príslušný typ práce elektronický (PC, smartfón). Prípadne v zriadenej posilňovní (a klubovní) na pracovisku minimálne v 30 min. tréningovej či cvičebnej jednotke (viacboje, beh, cvičenia) vedenej trénerom, alebo inštruktorom. Prípadne v objednaných fitness zamestnávateľom a odborovou organizáciou. Nasledujúce aktivity sú zriedkavejšie a prechodné formy medzi organizovanými a neorganizovanými. Členovia príslušného klubu si  činnosť zabezpečujú sprostredkovanou metodikou od vyššie uvedených garantov prípadne aj kvalifikovaným odborníkom v miestach, ktoré si vyberú.

4.) KOLEKTÍVY V POHYBE: neformálne kolektívy na vhodných miestach v prírode a pod.

5.) RODINY V POHYBE: v podujatiach pre rodiny resp. samostatne, v domácnosti prírode a pod.

6.) SÁM V POHYBE: v domácnosti, v prírode a dostupnom mieste.