Slovenská bežecká liga 2018 2018-05-14T00:34:34+00:00

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok

Organizátori: Kluby a organizátori behov SBS resp. ďalšie subjekty poverené SBS.

Riadenie súťaže – Súťažná komisia : predseda komisie: Ing. Miroslav Helia

Informácie: Ing. Miroslav Helia tel.: 0914 184 552, e-mail: helia@chello.sk
Stanislav Moravčík, SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.:0904 260 194, sbs@zoznam.sk Záväzné informácie a propozície o jednotlivých pretekov poskytnú ich organizátori.

Organizátori: Organizátori jednotlivých pretekov sú uvedený v programe SBL.

Úhrada nákladov: Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár(-ka) sám. Náklady na organizáciu jednotlivých pretekov hradí organizátor. SBS poskytne finančný príspevok.

Štartovné: Výšku štartovného určia usporiadatelia pretekov. SBS odporúča organizátorom zohľadniť členstvo SBS (polovičným štartovným)

Tituly a ceny: Víťaz SBL v každej kategórii získa titul Víťaz SBL 2018 a pretekári na 1.-3. mieste dostanú diplomy a medaily. Preteká sa podľa pravidiel atletiky, smerníc tohto rozpisu a propozícií jednotlivých pretekov.

Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári nasledovné body: prvý 25 b., druhý 20 b., tretí 18 b. a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili preteky jeden bod. Podmienka minimálne troch pretekárov v kategórii nemusí byť dodržaná. V prípade nevyhlásenia niektorej kategórie sú pretekári hodnotení podľa veku. Pretekárom sa počítajú body z 10 pretekov z ktorých dosiahli najväčší bodový zisk, pričom sa berú do úvahy iba pretekári zo slovenských oddielov a klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí najprv väčší počet lepších umiestnení a potom vzájomné umiestnenie.

Kategórie:

Detí a mládež:  od 50 do 59 rokov Dospelí:
Predškolský vek 3-5 r. Muži do 39 rokov
Mladší školský vek 6-11 r. Muži od 40 do 44 rokov
Mladší žiaci 12-13 r. Muži od 45 do 49 rokov
Starší žiaci 14-15 r. Muži od 50 do 59 rokov
Dorast 6-17 r. Muži nad 60 rokov
Juniori 18-19 r. Ženy do 34 rokov
Ženy nad 35 rokov

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia. V dosiahnutom veku štartuje po celý rok. SBS odporúča organizátorom vyhodnotiť a oceniť podľa možnosti všetky kategórie.

Organizačné pokyny: Organizátori sú povinní:
– vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov ich propozície (v zmysle tohto rozpisu), uverejniť ich na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať ich na sekretariát SBS

– vydať výsledkovú listinu (podľa možnosti v deň pretekov) oboznámiť s ňou pretekárov aj na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať e-mailom na SBS. Slovenský bežecký spolok je povinný: – zabezpečiť pre pretekárov umiestnených na 1.-3. mieste v každej kategórii a v každom kole diplomy (najmenej 5 dní pred ich uskutočnením), a pri dodržaní smerníc tohto rozpisu po zaslaní výsledkovej listiny a na základe vyúčtovania zašle SBS do 20 dní po jednotlivých pretekoch finančný príspevok.
– po skončení SBL vyhlási do 30 dní výsledky a do 3 mesiacov uskutoční vyhlásenie SBL za príslušný rok na ktorom udelí tituly, medaily, diplomy a ceny pretekárom umiestneným na 1-3. mieste.

Preteky SBS 2018: Program Slovenskej bežeckej ligy 2018.

1.  19.5.18  Beh k srdcu SNP – Martin  21,1 km  (cesta)
2.  3.6.18  Račiansky kros –Bratislava Rača    M-SR  15 km  (kros)
3.  17.6.18  Ondrašovská horička-Liptovská Ondrašová  14 km  (kros)
4.  8.7.18  Malý Štrbský maratón – Štrba  31 km  (cesta)
5.  11.8.18  Rajecký maratón – Rajec  42,1 km  (cesta)
6.  8.9.18  Veľká cena mesta Holíč-Holíč  9 km  (cesta)
7.  23.9.18  Lesný beh okolo Poludnice, Mem. Š. Kubovčíka Závažná Poruba  17,6 km  (kros)
8.  14.10.18  Kľačianska desiatka – Kľačany okr. Hlohovec   M-SR  10 km  (cesta)
9.  21.10.18  Žipovská desiatka – Nižný Žipov  10 km  (cesta)
10.  11.11.18  Beh oslobodenia mesta Strážske -Strážské  6,4 km  (cesta)
11.  24.11.18  Cestný beh krajom Hornej Nitry 10,5 km  (cesta)
12.  15.12.18  Medzinárodný cestný beh Skalica – Holíč – Hodonín  12,5 km  (cesta)