celoslovenská korešpondenčná súťaž v II. polroku 2019 o efektívne využitie bežeckých  tratí.

1. Cieľ a poslanie: Súťaž má aktivizovať Bežecké kluby (BK) a organizátorov bežeckých podujatí (OBP) k zapájaniu čo najväčšieho počtu obyvateľstva do pravidelnej bežeckej aktivity či už tréningov rekreačného (zdravotného) behu, alebo kondičného (súťažného) behu a účasti na bežeckých pretekoch.  Počet zapojených zároveň získa počet bodov na umiestnenie v súťaži, ktorá tak aj poskytne prehľad o využívaní a starostlivosti o bežecké trate a výmenu skúseností medzi klubmi. Environmentálne aktivity sú aj pridanou hodnotou tejto súťaže. Najlepšie umiestnení získajú aj ceny – poskytnutím   finančných príspevkov za 1.-3 miesto.

2. Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský bežecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava, sbs@zoznam.sk, tel. : 0904 260 194

3. Účastníci: BK (kluby aj organizátori) prihlásení do súťaže zaslaním vyhodnotenie na priloženom tlačive do 10.12.2019 na uvedenú adresu.

4. Bodovanie: Umiestnenie účastníkov určí počet získaných bodov za osobohodiny:

zapojených do údržby a environmentálnej starostlivosti o bežeckú trať ………. 1 bod

– zapojených do tréningu, alebo pretekov ………………………………………………. 2 body

– zapojených trénerov do vedenia tréningu resp. výučby behu verejnosti ……. 3 body

5. Kontrola výsledkov: Podľa nahlásených výsledkov uskutočnia členovia KK SBS a poverení delegáti SBS priebežné kontroly.

6. Hodnotenie: Na základe umiestnenia budú ocenení všetci zapojení účastníci pamätným diplomom, za 1-3 miesto finančným príspevkom a BK ktoré nemajú certifikovanú trať im ju SBS v budúcom roku zabezpečí podľa sponzorských prostriedkov.

                                      Výsledky súťaže: Behom za zdravý životnýštýl (II. polrok 2019) 

Kontakt: BK ( názov a adresa):_________________________________________________________

Miesto:______________________________ PSČ:____________ ulica: ________________________

E-mail: ____________________ tel.: ______________ č. účtu IBAN: __________________________

Hodnotenie:

Počet bodov za údržbu a starostlivosť o trať: _________   poznámka: _______________________________

Počet bodov za zapojenie sa v tréningoch:     _________   poznámka: _______________________________

Počet bodov za činnosť trénerov na trati:       _________  poznámka:_______________________________

Celkový počet bodov:                                         _________   poznámka: _______________________________

Prípadný komentár k hodnoteniu a súťaži: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Zašlite do 10.12.2019 na adresu: Slovenský bežecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava poštou resp. E-mailom: sbs@zoznam.sk

Toto podujatie je podporené aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.