Stanovy Slovenského bežeckého spolku

Čl. 1

Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

(1) Slovenský bežecký spolok (ďalej len „SBS“) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnické osoby v bežeckých aktivitách.
(2) Názov SBS v anglickom jazyku je „Slovak Running Group“.
(3) Sídlom SBS je Junácka 6, 832 80 Bratislava 3.
(4) V mene SBS vykonáva právne úkony predseda SBS samostatne. Predseda SBS môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene SBS písomne splnomocniť inú osobu.

Čl. 2

Poslanie

Poslaním SBS je najmä
a) rozvoj bežeckého hnutia na území Slovenskej republiky,
b) zastupovanie združených športovcov a klubov vo vnútri a navonok štátu,
c) podpora združených športovcov v príprave a účasti v súťažiach.
d) podpora bežeckých aktivít verejnosti

Čl. 3

Členstvo právnickej osoby

(1) Členstvo právnickej osoby v SBS (ďalej len „Klub SBS“), vzniká prijatím do SBS Valným zhromaždením na základe prihlášky Klubu SBS o členstvo v SBS a v prípade potreby následným uzatvorením zmluvy o združení Klubu SBS a SBS.

(2) Klub SBS musí počas svojho členstva v SBS spĺňať všetky nasledovné podmienky:
a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
b) jeho poslanie súvisí s bežeckými aktivitami,
c) jeho riadnym členom je najmenej 5 fyzických osôb.

(3) Podmienku podľa bodu 2 písm. c) tohto článku overuje SBS nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe1 a do Registra právnických osôb v športe2

(4) Členstvo Klubu SBS zaniká jeho
a) písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SBS,
b) zánikom jeho právnickej osoby,
c) vylúčením Valným zhromaždením.

(5) Klub SBS má právo
a) účasti na Valnom zhromaždení v zastúpení osobou oprávnenou konať v mene Klubu SBS,
b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SBS,
c) podieľať sa na činnosti SBS.

(6) Klub SBS má povinnosť
a) dodržiavať stanovy SBS, vnútorné predpisy SBS, rozhodnutia orgánov SBS a zmluvu o súčinnosti Klubu SBS a SBS,
b) platiť členské príspevky do SBS v sume a termíne schválených Valným zhromaždením,
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SBS.

Čl. 4

Členstvo fyzickej osoby

(1) Členstvo fyzickej osoby v SBS (ďalej len „Člen SBS“), vzniká prijatím do SBS Valným zhromaždením na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby o členstvo v SBS, predloženej prostredníctvom Klubu SBS, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom.
(2) Podmienkou členstva Člena v SBS je jeho riadne členstvo v práve jednom Klube SBS.
(3) Podmienku podľa bodu 2 overuje SBS nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe3 a do Registra právnických osôb v športe4.

(4) Členstvo člena SBS zaniká:
a) písomným oznámením doručeným Klubu SBS, alebo SBS,
b) úmrtím,
c) vylúčením Valným zhromaždením.

(5) Člen SBS má právo
a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov,
b) navrhovať svojmu členskému Klubu SBS delegáta, ktorý bude zastupovať Klub SBS na Valnom zhromaždení,
c) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SBS,
d) podieľať sa na činnosti SBS,
e) byť volený do orgánov SBS.
f) na volenú funkciu v orgánoch SBS môže kandidovať každá fyzická osoba ak ju navrhne člen SBS; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SBS, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.

(6) Člen SBS má povinnosť
a) dodržiavať stanovy SBS, vnútorné predpisy SBS a rozhodnutia orgánov SBS,
b) platiť členské príspevky do členského Klubu SBS v sume a termíne schválených najvyšším orgánom Klubu SBS a do SBS v sume a termíne schválených Valným zhromaždením,
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SBS.

(7) Za aktívneho člena SBS (ďalej len „Aktívny člen“) sa považuje taký člen Klubu SBS, ktorý aspoň jedenkrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu Valného zhromaždenia:
a) ako športovec štartoval na súťaži organizovanej SBS,
b) ako rozhodca aspoň jedenkrát rozhodoval súťaž organizovanú SBS,
c) ako tréner, alebo inštruktor bol schválený príslušným orgánom SBS,
d) ako organizátor bol aktívne zapojený do organizácie bežeckého podujatia, e) pravidelne sa venuje džogingu uznaného príslušným klubom SBS.

Čl. 5

Orgány SBS

(1) Orgánmi SBS sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Výkonný výbor,
c) Kontrolná komisia.

(2) Orgány SBS sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a Kontrolnej komisie; ak rozhodnú v rozpore s ich stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra a Kontrolnej komisie

(3) Výkon funkcie volených členov orgánov SBS je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SBS, Klub SBS, alebo Člena SBS.

(4) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SBS, alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jeho prerokovaní a rozhodovaní, Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena o ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii, alebo hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.

(5) Člen orgánu SBS alebo jeho člena, ktorý rozhodol vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SBS alebo jeho člena.

(6) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru sú 4 roky, členov Kontrolnej komisie je to 5 rokov.

(7) Formou rozhodovania orgánov SBS je uznesenie. Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu podľa Čl. 6 bodu 13, písm. a), môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská.

(8) Zápisnica z rokovania orgánu SBS
a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitného predpisu5,
b) obsahuje uznesenie orgánu SBS,
c) sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

(9) Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SBS.

Čl. 6

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SBS.

(2) Členovia Valného zhromaždenia s právom hlasovať sú
a) členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú  delegáti klubov SBS, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SBS, alebo zástupcovia nimi zvolení, ktorí sa preukazujú písomným splnomocnením (zápisnicou) na právny úkon zastupovania svojho Klubu SBS na Valnom zhromaždení.
b) členovia Výkonného výboru,
c) členovia Kontrolnej komisie,
d) pracovníci sekretariátu,
e) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SBS,
f) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Valného zhromaždenia, prítomnosť ktorých musí schváliť Valné zhromaždenie.

(3) Právo hlasovať má iba jeden delegát takého klubu SBS, ktorý mal najmenej štyroch aktívnych členov v kalendárnom roku a predchádzajúcom roku konania Valného zhromaždenia.

(4) Volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ho môže zastúpiť  jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí predložením zápisnice o jeho zvolení.

(5) Členom najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.

(6) O neprijatí za člena SBS alebo o vylúčení člena zo SBS rozhoduje Valné zhromaždenie, o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia

(7) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné obvyklým spôsobom alebo najneskôr
a) do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny Klubov SBS alebo Kontrolóra SBS o konanie Valného zhromaždenia.

(8) Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov podľa Čl. 5 bodu 4, a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, Valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SBS.

(9) Valné zhromaždenie sa môže konať aj na základe rozhodnutia Výkonného výboru, pričom nesmú byť porušené ustanovenia bodu 7 tohto článku.

(10) Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Valného zhromaždenia považuje zaslanie písomnej informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Valného zhromaždenia jej účastníkom a zverejnenie týchto informácií na webovom sídle SBS.

(11) Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor
a) najmenej 30 dní pred termínom jeho konania v prípade ustanovení bodu 7 písm. a),
b) najmenej 7 dní pred termínom jeho konania zašle pozvánku a podklady na zasadnutie osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí.

(12) Ak Výkonný výbor nesplní ustanovenia bodu 8, Valné zhromaždenie sa zíde po dohode nadpolovičnej väčšiny Klubov SBS.

(13) Valné zhromaždenie vedie osoba poverená zvolávateľom.

(14) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica Delegátov všetkých Klubov SBS.

(15) Kľúč delegátov musí zohľadňovať počet klubov, počet športovcov a územný princíp

(16) Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné podľa bodu 11 tohto článku do 60 minút po stanovenom začiatku jej konania alebo po strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášaniaschopnou bez ohľadu na počet prítomných Delegátov, pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu zaslaného podľa bodu 7 tohto článku. V ostatných veciach, môže Valné zhromaždenie prijať len odporúčania a stanoviská.

(17) Valné zhromaždenie najmä
a) schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Valné zhromaždenie prijať len odporúčania a stanoviská.
b) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Valného zhromaždenia s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať.
c) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SBS dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
d) rozhoduje o zániku SBS dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
e) schvaľuje súťaže SBS dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
f) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SBS a členov SBS a o ich vylúčení zo SBS nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj Kontrolná komisia ak nie je na to zriadená osobitná komisia.
g) uznáva oblasti pôsobnosti SBS (ďalej len „Oblasť“), nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
h) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá zabezpečuje prípravu a riadny priebeh volieb, riadi voľby do orgánov SBS podľa písm. h) tohto bodu nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov.
i) volí a odvoláva
1. predsedu SBS, hlavného rozhodcu SBS, hlavného trénera SBS, predsedu Kontrolnej komisie a jej členov nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
2. predsedu každého športového odvetvia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov tých klubov, ktoré mali aspoň jedného aktívneho člena v predmetnom športovom odvetví,
3. predsedu každej oblasti nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov tých klubov, ktoré vykonávajú činnosť na predmetnom území,

j) schvaľuje plán činnosti SBS a výročnej správy nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
k) schvaľuje rozpočet SBS, správu o hospodárení a výročnú správu SBS nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
l) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti6 alebo nadobudnutie, zmenu či zánik majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
m) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,

(18) Voľby do orgánov SBS, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na požiadanie aspoň jednej štvrtiny prítomných Delegátov sa vykonávajú tajne. V ostatných prípadoch sa hlasovanie vykonáva verejne.

(19) Predseda SBS je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SBS požiadať Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

(20) Rozhodnutia Valného zhromaždenia pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami.

Čl. 7

Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor riadi činnosť SBS v čase medzi Valnými zhromaždeniami v súlade s uznesením Valného zhromaždenia.

(2) Členmi Výkonného výboru sú:
a) predseda SBS,
b) podpredsedovia SBS (za BA, ZS, SS, VS)
c) hlavný rozhodca SBS-predseda ŠTK
d) hlavný tréner SBS-predseda metodickej komisie
e) predsedovia Športových úsekov(M-SR, SBL, ultravytrvalci, charitatívne behy, džoging, atď.)
f) predsedovia Oblastí (marketing, vzdelávanie, osveta a propagácia, atď.)

(3) Členovi Výkonného výboru vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Výkonného výboru.

(4) Členovi Výkonného výboru zaniká mandát
a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia,
b) písomným vzdaním sa členstva vo Výkonnom výbore,
c) odvolaním Valným zhromaždením, alebo
d) úmrtím.

(5) Členovia Výkonného výboru, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 4 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SBS až do zvolenia nových členov Výkonného výboru.

(6) Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 4 písm. b) až d) Výkonný výbor pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení jeho Delegáti zvolia nového člena Výkonného výboru v súlade s Čl. 6 bodom 13, písm. h).

(7) Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva predseda SBS.

(8) Zasadnutie Výkonného výboru riadi predseda SBS alebo ním písomne poverená osoba.

(9) Na zasadnutí Výkonného výboru majú právo zúčastniť sa členovia Kontrolnej komisie.

(10) Výkonný výbor SBS
a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,
b) zabezpečuje činnosť SBS podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu zasadnutí,
c) vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach organizovaných SBS a ich hodnotenie.
d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží a podujatí
e) vytvára a zverejňuje predpisy pre bežecké odvetvia a oblasti pôsobnosti SBS,
f) je disciplinárnym orgánom, orgánom na riešenie sporov a licenčným orgánom SBS,
g) podľa potreby vytvára sekretariát SBS a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov.

(11) Výkonný výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho zasadnutí.

Čl. 8

Kontrolná komisia

(1) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov SBS a uznesení Valného zhromaždenia orgánmi SBS, upozorňuje orgány SBS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

(2) Kontrolná komisia rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti pokiaľ nie je na to ustanovená iná komisia (bod 4.)

(3) Členmi Kontrolnej komisie sú
a) predseda Kontrolnej komisie,
b) aspoň dvaja ďalší členovia Kontrolnej komisie.

(4) Predseda Kontrolnej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu.7 Ak predsedovi Kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen Kontrolnej komisie na základe jej uznesenia.

(5) Členovi Kontrolnej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Kontrolnej komisie.

(6) Členovi Kontrolnej komisie zaniká mandát
a) uplynutím piatych rokov od jeho zvolenia,
b) písomným vzdaním sa členstva v Kontrolnej komisii,
c) odvolaním Valným zhromaždením, alebo
d) úmrtím.

(7) Členovia Kontrolnej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 5 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SBS až do zvolenia nových členov Kontrolnej komisie.

(8) Zaniknutím mandátu člena Kontrolnej komisie podľa bodu 4 písm. b) až d) Kontrolná komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení jeho Delegáti zvolia nového člena Kontrolnej komisie v súlade s Čl. 6 bodom 17, písm. h).

(9) Kontrolná komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej zasadnutí.

(10) Výkon funkcie člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľné s výkonom funkcie člena v inom výkonnom orgáne SBS.

Čl. 9

Majetok a hospodárenie SBS

(1) Majetok SBS môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.

(2) Zdrojom príjmov SBS sú členské príspevky, dotácie, príspevky z verejných zdrojov a dary.

(3) S majetkom SBS hospodári Výkonný výbor v súlade s uznesením Valného zhromaždenia.

Čl. 10

Zánik SBS

(1) Po rozhodnutí o zániku SBS zvolí Valné zhromaždenie likvidátora a určí termín nasledujúceho Valného zhromaždenia za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom.

(2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SBS a predloží o tom správu Valnému zhromaždeniu.

(3) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii.

(4) Všetok majetok SBS, zostávajúci vo vlastníctve SBS po schválení správy o likvidácii, bude rovným dielom prevedený na všetky Kluby SBS.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

(1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Výkonný výbor.

(2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Valným zhromaždením dňa 16 júna 2016 a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia na vedomie zmeny stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SBS strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

1 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 § 21 ods. 2 a § 23 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
7 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov