Slovenský bežecký spolok je v súčasnom období v situácii – ako celý organizovaný šport pre všetkých na Slovensku – namiesto usmerňovania a zabezpečenia činnosti sa venuje riešeniu problémov. Komplikuje to ale skutočnosť, že ich hlavné príčiny súvisia s celým športovým prostredím najmä v dlhodobom zanedbávaní starostlivosti štátu o šport a rozpade štruktúr športu a tým aj ich vzájomnej negácii. Preto považujeme za potrebné poukázať na ich genézu a dôsledky.

Štát nedocenením postavenia športu v spoločnosti, nevyužití jeho potenciálu, populizmom a byrokraciou nedokázal plniť svoje úlohy najmä v koordinácii, financovaní, legislatíve, infraštruktúre atď. Požadovaný prístup nenašla ani samospráva najmä pre legislatívne nevyhranený vzťah k športu.

Oslabovanie športových organizácií okrem spomenutých príčin, ale aj pre nejednotnosť, ako i nedostatočnú vybavenosť (odbornú i etickú) a pod. spôsobilo atomizáciu štruktúr, vznik izolovaných skupín športu, rozpad strešného článku až úplnú stratu identity športovej organizácie na Slovensku.

Dôsledky toho sa prejavili predovšetkým v športe pre všetkých najviac odkázanom na podporu štátu. Nepomohli ani príklady progresu a tým i zmeny prioritnej orientácie vo svete. Podobne aj odporúčania svetových a európskych dokumentov, ale i zámery z Programu vlády 2016-20 zostali nepovšimnuté. Naopak jeho marginalizácia viedla k útlmu a zániku niektorých organizácií športu pre všetkých, ale predovšetkým k poklesu pohybovej aktivity verejnosti, ako to potvrdzujú aj údaje z Eurobarometra 2018 ako i  Koncepcia financovania športu v SR (štúdia KPMG z r. 2017 pre SOV).

Presvedčivým dôkazom je aj aktuálne financovanie. Zo 125 153 210,- eur na šport v štátnom rozpočte bolo na šport pre všetkých, školský a univerzitný šport schválených 1 410 000,- eur. Z toho na šport pre všetkých a pohybovú aktivitu verejnosti cca 30 tis. pričom v rokoch 2013-2018 bolo poskytovaných niekoľko tisíc eur. Iné to je u niektorých národných športových zväzov, kde je nárast za uvedené obdobie zo stotisícov do miliónov eur napr. cyklistika zo 491 tisíc na 1,8 milióna eur (378%), stolný tenis z 316 tisíc na 1,3 milióna eur o (360%), najviac dostal futbal z 2,9 milióna na 9,5 milióna eur (320%).

Uvedené rozhodnutie je nielen likvidačné voči športu pre všetkých, ale i zneváženie vzťahu voči daňovým poplatníkom a narušenie sociálneho rozmeru štátu v športe. Situáciu sa snažil SBS zachrániť priamym operatívnym rokovaním s MŠVV a Š SR najmä jednotným postupom všetkých organizácii športu pre všetkých z Asociáciou športu pre všetkých SR. Napriek nášmu nesúhlasu zvolila AŠPV SR administratívne riešenie i keď sním máme už z minulosti negatívne skúsenosti.

V súvislosti so zastrešením športu pod SOV SBS vstúpil do rokovania sním s návrhom  spoločne s MŠVV a Š SR a za spolupráce ostatných prihlásených organizácii športu pre všetkých spracovať a do vlády SR predložiť Národný projekt športu pre všetkých na roky 2020 -2025 s prípravným rokom 2019 spolu so vstupnou aktivitou.

Hlavným zámerom SBS do konca roku 2018 bude snaha získať iné zdroje, podporu a spoluprácu najmä pre základnú aktivitu (podľa Kalendára behov SBS 2018, a plánu práce SBS na rok 2018) v pokračovaní naplnenia podmienok národnej športovej organizácie. Spolu s hľadaním možnosti získania iných zdrojov a možností podpory – spoluprácou všetkých subjektov – za účelom vzájomnej prosperity.

SBS napriek kritickej situácii v športe pre všetkých ktorej dôsledky sa začínajú prejavovať v celom športe nehovoriac už o  živote obyvateľstva chce hľadať východisko z problémov a ťažkostí spolu zo všetkým progresívnym v športovej obci, celej spoločnosti i samotnom bežeckom hnutí. A tak vyzývame všetkých, ktorí k spontánnosti ale i živelnosti v organizovaní našich behov chcú nájsť aj podporu štátu, samosprávy a ostatných zaujímajúcich sa o zdravý pohyb, k spolupráci na týchto úlohách.

Vedenie VV SBS